اجاره خودرو در تهران

svg
رانندگی خود را به چالش بکشید و در صورت تایید شرایط زیر 50% درصد مبلغ کل اجاره خودرو را از باشگاه رانندگان خوب ناواران اعتبار دریافت کنید.
  • عدم تخلف رانندگی و جريمه در مدت زمان در اختيار داشتن خودرو
  • استفاده و نگهداري درست از خودرو (پاکیزگی و عدم استعمال دخانيات و . . . .)
  • رعايت موازين و بندهای قرارداد اجاره
  • عدم خسارت فنی و ظاهری در طول مدت اجاره
  • پرداخت به موقع هزينه اجاره و ودايع
اعتبار حساب دو هفته پس از بازگشت خودرو و بررسی جرائم رانندگی اعمال میگردد.
حداقل زمان برای آماده سازی و تحویل خودروی درخواستی از 3 ساعت دیگر می باشد