در حال بارگذاری
فقط برای تمام رزرو های نیمه اول اردیبهشت:
برای رزروهای سه روزه یک روز اضافه هدیه میگردد، برای این کار رزرو خود را چهار روزه ثبت نمایید، در مرحله پرداخت یک روز کسر شده و سه روز را پرداخت مینمایید. به همین ترتیب رزرو هشت روزه، به میزان 6 روز در انتهای پرداخت کاهش میابد.
  • امدادرسانی کمتر از 30 دقیقه در هر نقطه از ایران
  • ارائه هتل مناسب در زمان تعمیرات طولانی خودرو
  • ارائه خودروهای همیشه تمیز و نو
  • رزرو رایگان با امتیاز
  • ارائه فاکتور رسمی