همراه مجله خودروی ناواران باشید تا چانگان CS35 چینی، کراس اووری که توسط سایپا مونتاژ و به بازار ایران عرضه می شود را بررسی و موشکافی کنیم.
ارسال شده در تاریخ 22 مهر 1398
4318 0
ارسال شده در تاریخ 17 فروردین 1398
2445 0
ارسال شده در تاریخ 08 اردیبهشت 1398
4066 0