لغو محدودیت تردد شبانه از روز شنبه 29 آبان سال 1400در تمام شهرهای ایران اجرایی می شود.
ارسال شده در تاریخ 30 آبان 1400
715 0