دوج چلنجر موپار درگ پک 2021 از جدیدترین خودروهای کمپانی دوج آمریکا است. خودرو دوج چلنجر موپار که به تازگی رونمایی شده به عنوان غول آمریکایی شناخته می شود. قیمت خودرو داج چلنجر 2021 چیزی در حدود 143/485 دلار است.
ارسال شده در تاریخ 28 شهریور 1400
375 0